Personuppgiftsbehandling

Information om vår personuppgiftsbehandling

Nedan beskrivs på vilket sätt Loomis Sverige AB (”vi” eller ”Loomis”) samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Vi samlar in uppgifter om dig såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, position och arbetsgivare.
I samband med uppfyllandet av våra skyldigheter att utföra penningtvättskontroll samlar vi även in personuppgifter i identifikationssyfte såsom passkopior och andra identitetshandlingar. 
I regel samlar Loomis in personuppgifter direkt från dig. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas som Loomis samlar in från annan allmänt tillgänglig tjänst eller register, exempelvis från Skatteverket eller Bisnode AB.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Loomis behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

(i)    för att tillhandahålla relevant information till dig/det bolag du representerar om Loomis produkter och tjänster,
(ii)    för att administrera och utföra nuvarande och/eller framtida uppdrag mellan oss och våra kunder, och 
(iii)    för att uppfylla våra legala skyldigheter avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi behandlar även personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Om du inte vill få direktmarknadsföring från oss eller inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för detta ändamål kan du meddela oss genom processen som beskrivs nedan.

Vad är den legala grunden för behandlingen av personuppgifter?

I relation till våra kunders representanter, grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör våra kunders eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.
Behandlingen av personuppgifter som vi gör i samband med penningtvättskontroller, grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i gällande penningtvättslagstiftning.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Loomis har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot bl.a. förlust, missbruk och obehörig åtkomst. 
Endast personer hos Loomis som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till dina personuppgifter. Loomis kan överföra dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen, främst Loomis E-store AB för att kunna skicka ut värdehanteringsmaterial. 
Loomis kan dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster till Loomis, t.ex. samarbetspartners som behandlar personuppgifter för att kunna leverera avtalade tjänster eller administrativa ändamål. Vänligen se nedanstående tabell.

Loomis leverantör     Ändamål
Post Nord Skicka brev och paket
IFS, Opus Capita, Intrum Justitia, Verified, Apsis, Expandra Affärssystem, avtalssystem och hantering av fakturor och ev. inkasso
Gunnebo, Cd-sys För tjänsten SafePoint
Qmatic För tjänsten Loomis Customer Management
Nepa Sweden AB Kundundersökning


    
    
     

 

 

 

 

I den mån det är nödvändigt för att administrera och fullgöra kundavtalet eller om det krävs eller tillåts enligt tillämplig lag, kan dina personuppgifter överföras till respektive behörig myndighet eller liknande institution, såsom Skatteverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. 
Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett s.k. tredjeland, dvs. ett land som är beläget utanför EU/EES där skyddet för personuppgifter kanske inte är lika starkt. I sådant fall kommer Loomis att säkerställa att mottagaren av personuppgifter garanterar lämpliga och passande säkerhetsåtgärder som tillförsäkrar att dina rättigheter tillvaratas. Loomis leverantör av affärssystemet IFS har åtkomst till Loomis databas vid tillfällen av systemutveckling av IFS utvecklare på Sri Lanka. Särskilt biträdesavtal med EU-kommissionens standardavtalsklausuler finns för denna hantering mellan Loomis och IFS. 

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. I allmänhet kommer Loomis att lagra dina personuppgifter under i två år efter din senaste interaktion med Loomis.
Personuppgifter som behandlas för att uppfylla våra skyldigheter i samband med åtgärder mot penningtvätt kommer att sparas i fem år efter att affärsrelationen avslutats eller så länge som annars krävs eller tillåts enligt lag.

Dina rättigheter

Loomis Sverige AB, org. nr. 556191-0679, med adress Staffans väg 2B, 192 78 Sollentuna, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. 
Vi välkomnar dina frågor och synpunkter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia av dessa. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har även rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och begära att behandlingen begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Loomis inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden. Du har även rätt att få ut personuppgifter som du tillhandahållit om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
Ifall du har frågor, önskar få information eller vill uppdatera/radera personuppgifter Loomis har om dig, kontakta oss på: Kundservice via e-post - kundservice@loomis.com alternativt via telefon på nummer 010-163 63 00.

Om du är missnöjd med hur Loomis behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.