Information om behandling av personuppgifter

På Loomis Sverige AB (”Loomis”) värnar vi om din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och välinformerad när du eller ditt företag använder våra produkter och tjänster. Därför ger vi all information om hur vi behandlar dina personuppgifter på den här sidan.

Personuppgiftsansvar

Loomis är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556191–0679 och har huvudkontor på Staffans väg 2B, 192 78 Sollentuna. Bolaget är personuppgiftsansvarigt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (”dataskyddsförordningen”) för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna information. På Loomis har vi utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på kundservice@loomis.com, ange ”Till Dataskyddsombudet” i ämnesraden.

Behandling av personuppgifter avseende kunder

Loomis behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig och ditt företag våra produkter och tjänster. Vilka slags personuppgifter vi behandlar beror på vad du eller ditt företag har för relation till oss och för vilka ändamål. Med ditt företag avses den organisation som är kund hos oss och som du är anställd av eller som du på annat sätt representerar eller företräder. För att tydliggöra vilka personuppgifter som behandlas för vilka ändamål och med vilken legal grund som stöd har vi utformat följande tabell:

Ändamålet med behandlingen

Kategorier av personuppgifter som behandlas för ändamålet

Rättslig grund för behandlingen

Att upprätta kundavtal och administrera vår kundrelation enligt avtal med dig för de produkter eller tjänster du använder

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter avseende såväl dig som ditt företag
 • Uppgifter om ditt företags betaltjänstleverantör
 • Ditt företags bankkontonummer
 • Uppgifter om användning av våra produkter eller tjänster och eventuella uppdateringar om dessa.
 • Information om ditt företags finansiella ställning och dess transaktioner hos oss

Ingående och fullgörande av avtal
(Artikel 6(1)(b) GDPR)

Att efterleva regelverk som avser att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter
 • Uppgifter om ditt företags finansiella ställning och verksamhetsområde
 • Information om användning av våra produkter och tjänster
 • Information som krävs för bedömning av risken med affärsförbindelsen vilket kan innefatta information om ställföreträdare, anställda och andra representanter för företaget och deras engagemang i andra bolag, förekomst i media eller andra sammanhang såsom uppgifter om lagöverträdelser och liknande

Rättslig förpliktelse
(Artikel 6(1)(c) GDPR)

Behandling av personuppgifter, inbegripet så kallade särskilda kategorier av personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser, är särskilt reglerat i (lag 2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi kan också komma att dela denna slags uppgifter med ett annat tillståndspliktigt bolag inom koncernen i enlighet med tillämplig lag.

 

Att förhindra annan brottslighet och säkerhetsrelaterade incidenter

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter
 • Information om användning av våra produkter och tjänster
 • Bilder och film från övervakning

Rättslig förpliktelse och berättigat intresse
(Artikel 6(1)(c och f) GDPR och vi hävdar tvingande berättigade skäl enligt artikel 21 vid eventuell invändning)

Att uppfylla krav  på information till kunder utifrån exempelvis betaltjänstlagen eller dataskyddsförordningen  

 • Kontaktuppgifter
 • Information om användning av våra produkter och tjänster  

Rättslig förpliktelse
(Artikel 6(1)(c) GDPR)

Att hantera myndighetsförfrågningar och skyldigheter att i vissa fall rapportera uppgifter till myndigheter

Vi lämnar ut den information vi har samlat om dig, ditt företag, användningen av våra produkter och tjänster och betalningar om det krävs enligt lag eller om en myndighet har lagstöd för att begära ut informationen. 

Rättslig förpliktelse
(Artikel 6(1)(c) GDPR)

Att registrera och administrera betalningar

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter
 • Uppgifter om ditt företags betaltjänstleverantör och bankkontonummer  
 • Uppgifter om användning av våra produkter och tjänster

Fullgörande av avtal 
(Artikel 6(1)(b) GDPR)

 

Att kontrollera och verifiera att du är den du utger dig för att vara

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter

 

Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse
(Artikel 6(1)(b och c) GDPR)

Att tillhandahålla support till kunder via telefon och e-post, inklusive klagomålshantering

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter
 • Information om användning av våra produkter och tjänster
 • Information du uppger i anledning av ditt klagomål eller supportärende  

 

Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse
(Artikel 6(1) (b och c) GDPR)

Att marknadsföra våra produkter och tjänster

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter
 • Information avseende din användning av våra produkter eller tjänster

Berättigat intresse
(Artikel 6(1)(f) GDPR)

Du har alltid möjlighet att invända mot detta.

Att fastställa, utöva och/eller försvara Loomis mot rättsliga anspråk

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter
 • Information avseende din användning av våra produkter eller tjänster
 • Uppgifter om den tvist eller utredning av rättsliga anspråk som är aktuell

Berättigat intresse
(Artikel 6(1)(f) GDPR)

Att säkerställa en säker IT-miljö

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter (inbegripet IP-adress)
 • Din och ditt företags användning av våra produkter och tjänster

Berättigat intresse
(Artikel 6(1)(f) GDPR och vi hävdar tvingande berättigade skäl enligt artikel 21 vid eventuell invändning)

Att genomföra kundundersökningar

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter
 • Information avseende din användning av våra produkter eller tjänster

 

Berättigat intresse
(Artikel 6(1)(f) GDPR)

Du har alltid möjlighet att invända mot detta.

Att sammanställa bokföring och redovisning i enlighet med bokföringsregelverket

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter
 • Uppgifter om din användning av våra produkter och tjänster och betalningar till eller från oss    

Rättslig förpliktelse
(Artikel 6(1)(c) GDPR)

Lagring av uppgifter

Loomis lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullfölja respektive ändamål för behandling.  I vissa fall finns det legala krav på att lagra personuppgifter under en viss bestämd tidsperiod.

Dina rättigheter

Den vars personuppgifter behandlas har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvarig har Loomis ett ansvar för att ha rutiner på plats för att hantera begäranden om att utöva dessa rättigheter när någon begär det. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter är följande:

 • Rätt till information – Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Vi gör det genom denna information och genom att svara på frågor från dig.
 • Rätt till tillgång – Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Dessutom har du rätt att komplettera med sådana uppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
 • Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.
 • Rätt att göra invändningar – Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot en sådan behandling får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om vi visar att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet – När vi behandlar personuppgifter med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal har du rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.
 • Rätt att lämna in ett klagomål – Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är svensk tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Kontakta vårt dataskyddsombud på kundservice@loomis.com ifall du vill göra gällande dina rättigheter eller om du upptäcker att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, ange ”Till Dataskyddsombudet” i ämnesraden.

Delning av personuppgifter

Loomis delar endast personuppgifter med andra när det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan.

Om vi delar dina personuppgifter med ett företag som behandlar uppgifterna för vår räkning är mottagaren ett så kallat personuppgiftsbiträde. Genom ett personuppgiftsbiträdesavtal med mottagaren säkerställer vi att personuppgifterna behandlas i enlighet med denna information och gällande lagstiftning. Följaktligen behandlas dina uppgifter med en adekvat skyddsnivå. I vissa situationer är en annan organisation personuppgiftsansvarig och Loomis personuppgiftsbiträde. En sådan situation kan uppstå vid delning av uppgifter med en myndighet eller en betaltjänstleverantör.

Överföring utanför EU/EES

Loomis behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer delas personuppgifter med mottagare i länder utanför EU/EES. Vi säkerställer i sådana fall att en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna föreligger vid överföringen eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande lagstiftning. Lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat nyttjandet av EU-kommissionens standardklausuler vid ingående av avtal mellan Loomis och mottagare utanför EU/EES. Vi bedömer också om det finns lagstiftning i mottagarländer som påverkar skyddet för dina personuppgifter och när det krävs vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES.

Uppdateringar av denna information

Loomis arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och tjänster för att kunna erbjuda dig en ännu bättre kundupplevelse. Därför kan vi komma att uppdatera denna information. Om vi gör större förändringar tillhandahåller vi information om detta i enlighet med gällande lagstiftning. Vänligen besök denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Informationen är senast uppdaterad den 1 december 2021.

Cookies

Loomis använder enbart cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Cookies är textfiler med information som läggs in och sparas på din dators hårddisk vid besök av webbplatser. Cookies kan vara temporära eller beständiga. Temporära cookies försvinner när du stänger webbläsaren. Beständiga cookies sparas i din webbläsare tills det att de når sitt utgångsdatum, men du har möjlighet att i förtid radera dessa i webbläsaren.