Kvalitetsarbete

I samhället finns ett ständigt flöde av pengar. Eller för att vara mer exakt i vår värld, kontanter. Vilket är precis det vi arbetar med. Att säkerställa att flödet av kontanter fungerar i samhället. Vilket innebär ett ständigt arbete av att utveckla, anpassa och förbättra för dig som kund, eller medarbetare. Det kallar vi kvalitet.

Att arbeta medvetet med kvalitet är en ren konkurrensfördel idag. Men vad är kvalitet? Ja, det kan man fråga sig. Vi tycker att det består i vad du som kund eller medarbetare tycker, vill ha och förväntar dig. Eller kanske snarare vad vi kommit överens om. Att vi genomför det vi lovat helt enkelt.

I Loomis handlar kvalitet om att säkerställa leveranser, vara aktiv i frågan om riskhantering, miljö och försäkringar. Att anamma värderingar och uppförandekod. Och att kontrollera oss själva om vi lever upp till det vi åtagit oss att genomföra.

Vi tror att med prioriterat kvalitetsarbetet får vi nöjda kunder och större delaktighet och engagemang från alla på Loomis. Vilket vi ser som avgörande för hur du som kund ska uppfatta oss. Att vi verkligen är specialisten.

Riskhantering

Förståelse för och värdering av de risker som finns i samhällets flöde av kontanter har blivit en del av Loomis vardag. För tyvärr finns det ett antal risker kopplade till transport och hantering av kontanter. Och de gäller oss och våra medarbetare i huvudsak, men även för dig som kund.

Genom åren har vi lärt oss att genom kunskap och bra rutiner kan vi avfärda en del incidenter. Och vår kunskap om riskerna ligger alltid till grund för hur uppdragen utförs. Hantering och kontroll av risker har därför en central betydelse för oss när vi arbetar med utformningen av våra tjänster. Och i vårt kvalitetsarbete.

Värderingar och uppförande

Vi på Loomis har sedan en tid tillbaka arbetat aktivt med vår uppförandekod. Som i sig är förankrad i våra värderingar – People, Service, Integrity. Vi anser att vårt uppträdande och förhållningssätt till kunder, medarbetare och kollegor är en kvalitetsfråga. Där ingår också att vi inte kompromissar med säkerheten, vi har nolltolerans mot förluster och det ska alltid finnas en balans mellan risk och vinst för företaget.

Försäkringar

En annan aspekt på kvalitet för dig som kund är hur vi som leverantör värderar och ser på vår egen verksamhet. Hur högt vi värderar den genom de försäkringar vi väljer att ha. För vår del är de relativt omfattande. Vilket innebär en trygghet för dig som kund och medarbetare. Att veta att vi har ett rent ekonomiskt skydd för de tjänster vi har i uppdrag att utföra.

Miljöarbete

Miljö och kvalitet har en avgörande roll i Loomis erbjudande och åtagande gentemot medarbetare och kunder. Där vi är medvetna om att aspekterna miljö och kvalitet alltid kan förbättras. Det är ett ständigt pågående arbete.

Vi arbetare för att värna vår miljö långsiktigt. Vi ser över vilka sträckor vi kör våra värdetransportbilar, hur de körs och vilka bilar vi väljer att köpa in. Allt för att minska miljöpåverkan och energiförbrukningen. För en god miljö är också hög kvalitet.